PhD SchoolŞcoala de Studii Avansate a Academiei Române - Institutul de Informatică Teoretică
Colocviu de admitere - 2022

    » Institutul de Informatica Teoretica organizează colocviu de admitere la doctorat 2022 in domeniul Informatica. Înscrierile se fac în perioada 26 septembrie-5 octombrie 2022 la secretariatul Institutului. Colocviul de admitere la doctorat se va desfăşura in perioada 10-14 octombrie 2022 în conformitate cu prevederile Regulamentului SCOSAAR. Rezultatele vor fi afişate pe data de 19 octombrie 2022. Înmatricularea doctoranzilor admişi se va face la 1 noiembrie 2022.

Dr.Habil CS1 Tudor Barbu (tudor.barbu at iit.academiaromana-is.ro)
- 1 loc fără stipendiu
- 1 loc cu stipendiu

     Tematica si Bibliografie
     Metodologie de admitere si formulare

Condiţii generale de înscriere la colocviu

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat sau de către altă persoană cu procură notarială pe baza actului de identitate. Cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, candidatul la studiile universitare de doctorat își alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat ai Academiei Române - SCOSAAR care oferă locuri de student-doctorand pentru concursul de admitere.
La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin:
• cerere de înscriere - formular tip (Anexa 1);
• certificat de naştere (copie legalizată);
• certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată);
• diplomă de bacalaureat (copie legalizată);
• diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copii legalizate);
• diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate);
• cartea de identitate (copie xerox);
• atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică (nivelul minim B2, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei);
• alte certificate care atestă pregătire universitară şi /sau postuniversitară în domeniu (copii legalizate);
• curriculum vitae - model european (Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activităţii ştiinţifice);
• lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul de studiu ales;
• lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;
• fişa de înscriere - formular tip (Anexa 2);
• propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată şi o scurtă prezentare a acesteia -1,2 pagini - formular tip (Anexa 3);
• adeverinţă de salariat în cazul in care candidatul este angajat;
• chitanţa de achitare a taxei de înscriere
• pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/sau să depună certificate/diplome care să dovedească parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România.
Absolvenţii de studii universitare de masterat, promoţia anului în curs, pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat. Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei
Dosarele incomplete nu sunt acceptate la înscriere.
După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere, opţiunea privind conducătorul de doctorat, tema de doctorat, precum şi alte informaţii, nu pot fi modificate. O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat. Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obţinute de la institutele din cadrul Academiei Române, în funcție de domeniul vizat, la care candidaţii doresc să susţină concursul.

NOTE:
*pentru absolvenții cu diplomă de licență în alt domeniu decât informatică/ știința calculatoarelor sau pentru cei care au absolvit în domeniul informatică/ știința calculatoarelor dar notele obținute la disciplinele din domeniul de doctorat, rezultate din foia matricolă, sunt sub 8,00 (opt) candidatul va da un examen suplimentar
**pentru declararea candidaților admiși/respinși comisia va ține cont numai de media obținută la colocviul de admitere la doctorat, cu condiția ca media la examenul de la disciplinei din domeniul de doctorat să fie de cel puțin 8,00 (opt), iar calificativul la examenul de competență lingvistică la care nivelul minim să fie B2, conform cadrului de referință al Consiliului Europei (sunt condiții eliminatorii).
***Media minimă de admitere la doctorat este 8,00 (opt). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

2004-2022©Romanian Academy Iasi Branch - Institute of Computer Science