PhD School » Admission contest for Doctoral School in the academic year 2011-2012

Institutul de Informatică Teoretică organizează colocviu pentru admitere la doctorat pentru următoarele locuri:

Conducător doctorat
CS I dr. Gabriel Ciobanu
Email: gabriel@iit.tuiasi.ro

Domeniul: Informatică
Numărul de locuri: 2 locuri la forma cu frecvenţă

Tematici propuse
1. Fundamentele limbajelor de programare: sisteme tranziţionale, semantică operaţională, semantică denotaţională, teoria domeniilor (D.Scott), alte abordări formale (spatii metrice, topologii, logici temporale)
2. Algebre de procese (CCS, pi-calcul) - formalizări ale sistemelor de agenţi si noi paradigme de programare bazate pe interacţiune si mobilitate
3. Calcul membranar ca model pentru paralelism si sisteme distribuite.
4. Membrane mobile şi ambienţi mobili (pornind de la lucrările lui B.Aman şi G.Ciobanu)
5. Abordări matematice în sisteme informatice noi (web, agenţi, sisteme de cunoaştere...): structuri parţial ordonate, logici temporale, topologie, spatii metrice, interpretări abstracte, bisimulări, analiză statică.

Înscrierile se fac în perioada 7-14 octombrie 2011 la secretariatul institutului.
Colocviul de admitere se va desfăşura în perioada 17-21 octombrie 2011.
Înmatricularea doctoranzilor se va face pe data de 1 noiembrie 2011 .
Informaţii suplimentare la secretariatul institutului sau la e-mail gabriel@iit.tuiasi.ro

Acte necesare pentru înscriere la colocviul de admitere la doctorat:
- cerere de înscriere tip;
- memoriu de activitate ştiinţifică
- atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică susţinut la catedrele de limbi străine ale universităţilor acreditate 1 şi avizat de conducătorul de doctorat;
- copie legalizată pentru certificat naştere;
- copie legalizată pentru certificat căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui;
- copie legalizată pentru diplomă de bacalaureat;
- copie legalizată pentru diplomă de licenţă şi foaie matricolă;
- diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
Vor fi admisi la doctorat numai candidatii care au obţinut, după cum rezultă din foaia matricolă, note de cel puţin 8(opt) la disciplinele care fac parte din domeniul de doctorat 2.
- chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

1Conducătorul de doctorat confirmă în scris prin avizarea documentului că limba străină pentru care s-a obţinut atestatul de competenţă lingvistică poate servi în documentarea necesară în procesul de pregătire prin doctorat.
2Conducătorul de doctorat va verifica indeplinirea acestei conditii de către candidatul la inscriere la doctorat şi va consemna pe foaia matricola acordul pentru înscriere.
2004-2022©Romanian Academy Iasi Branch - Institute of Computer Science