Announcements
» 22 Nov 2012
Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a postului de director la Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române Filiala Iaşi. Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
- să fie cercetător ştiinţific principal gradul I sau să aibă calitatea de profesor în învăţământul superior sau cea de membru titular ori corespondent al Academiei Române;
- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care, în condiţiile legii, l-ar face incompatibil cu funcţia de director;
- să prezinte: curriculum vitae; memoriu de activitate ştiinţifică; lista lucrărilor ştiinţifice publicate; proiect managerial; atestatul pentru management în cercetare-dezvoltare în copie legalizată; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; cazier judiciar; declaraţie pe proprie răspundere că nu este implicat şi nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii.
Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti până la data de 28 decembrie 2012 ora 12.00.
Concursul constă în analiza şi evaluarea dosarului candidatului, proba interviu şi susţinerea proiectului managerial. Probele interviu şi susţinerea proiectului managerial se vor desfăşura în ziua de 14 ianuarie 2013, la sediul Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, camera 25, începând cu ora 12.00.
Detalii privind concursul se pot obţine la telefonul 021 312.60.58 în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 8.00-12.00 sau accesând pagina web www.iit.academiaromana-is.ro.
Download pdf
» 7 Oct 2011
Admission contest for Doctoral School in the academic year 2011-2012.
2004-2022©Romanian Academy Iasi Branch - Institute of Computer Science